Novým predsedom Oblasti Východ SVF sa stal náš športový koordinátor Mgr. Milan Kundľa

V sobotu (9.9.2017) sa v zasadačke SSOŠ ELBA na Smatanovej ulici v Prešove stretli delegáti Oblasti Východ Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Zaoberali sa stavom východoslovenského volejbalu od ostatnej riadnej konferencie. Nasledovalo ocenenie dlhoročných funkcionárov pri príležitosti ich životných jubileí, zvolenie nového predsedu Oblasti Východ SVF, členov výkonného výboru a delegátov na nasledujúcu konferenciu SVF, ktorá sa bude konať 3.decembra 2017 v Poprade.

Mgr. Milan Kundľa – novozvolený predseda Oblasti Východ SVF (úplne vpravo)

Ocenenia si príležitostí jubileí odovzdávali viceprezident Mgr. Tomáš Singer a Štatutár ObV SVF Východ Mgr. Milan Kundľa. Z ich rúk si ich prevzali: Pavel Šteliar 75 rokov, Mgr. Mikuláš Vatľák 65 rokov, PaedDr. Peter Richman 55 rokov, Peter Lakata 60 rokov.

PhDr. Igor Kredatus 55 rokov, Mgr. Ján Senko 50 rokov a PaedDr. Eugen Kudzej 50 rokov sa ospravedlnili z pracovných dôvodov a ocenenie im bude im odovzdané pri inej príležitosti v klube.

Správu volebnej komisie predniesol Peter Lakata. Do Oblastného výboru SVF Východ (ObV Východ) boli zvolení:
Členovia ObV Východ: Peter Lakata, Zorislav Porubovič , Peter Richman, Pavel Šteliar, František Tramita.

Predsedom ObV Východ sa stal náš Športový koordinátor Mgr. Milan Kundľa. Srdečne blahoželáme! Bezprostredne po zvolení sa nezabudol poďakovať svoju predchodcovi a zároveň vyjadril svoju predstavu o riadení a smerovaní oblastného výboru: „V prvom rade ďakujem za dôveru delegátov a predchádzajúcemu predsedovi Petrovi Richmanovi. Mojim dlhodobým cieľom je celkové zvýšenie členskej základne v oblasti Východ, špeciálne rozšírenie radov mládeže. Dosiahneme to jedine pôsobením a zapojením sa viacerých školských midi a minivolley súťaží. Ďalej sa budem snažiť o väčšiu materiálnu a finančnú podporu klubov v našej oblasti z centrálnych zdrojov SVF, zdrojov samospráv a iných projektov a výziev na celkove pozdvihnutie volejbalu v našom regióne.“

Za delegátov na Konferenciu SVF 3. decembra 2017 v Poprade boli delegovaní: Za Oblastný výbor: Peter Lakata, Milan Kundľa, Pavel Šteliar.
6 delegátov: Emil Blicha, Ladislava Hricáková, Viera Čižeková, Jozef Kurtiš, Zorislav Porubovič, Ján Šimko, náhradník: Juraj Vetrecin

Novozvolený Predseda ObV SVF Východ Milan Kundľa na záver poďakoval delegátom za aktívnu účasť a poprial všetkým úspechy v ďalšej činnosti pri rozvoji volejbalu vo Východoslovenskej oblasti. 

FOTO: FB Slovenská volejbalová federácia

Vždy čerstvé informácie z diania v klube VK MIRAD PU Prešov nájdete na Facebooku a Instagrame. Sledujte, lajkujte, zdieľajte… ĎAKUJEME! #vkmiradpupresov #miradfamily #miradarmy #vkmiradpuprešov #volejbalvpresove